ZWR – Reglement

Gepubliceerd op 22 mei 2006

Algemeen:
De wedstrijd wordt geroeid onder de bepalingen van het reglement voor roeiwedstrijden van de K.N.R.B. en voorts onder de bijzondere bepalingen voor deze wedstrijd zoals navolgend beschreven:

  • De verantwoordelijkheid van de wedstrijdorganisatie en de algemene leiding ligt bij de Z.R.Z.V., de organiserende vereniging. Hiertoe is Herma van der Stoel als hoofd van jury benoemd.
  • Anno Jan Krottje is wedstrijdleider.
  • Gerard van den Hondel is locatie-coördinator.
  • De overige juryleden en wedstrijdfunctionarissen zijn weergeven op de takenlijst van de Zwarte Water Regatta, welke is in te zien bij de wedstrijdleider.
  • De wedstrijdfunctionarissen staan onder het gezag van de jury.

Stuurliedenvergadering:
De stuurlieden vergadering vindt plaats voor het eerste blok om 9.00 uur en 12.30 uur voor het tweede blok. Bij deze vergadering wordt de stuurman of vrouw van iedere ploeg geacht aanwezig te zijn. Tijdens de stuurliedenvergadering zullen de laatste aanwijzingen en eventuele wijzigingen worden gegeven. De ploegen die niet vertegenwoordigd zijn op de stuurliedenvergadering worden desondanks toch geacht van de laatste (aan)wijzingen kennis te hebben genomen.

Oproeien en uitroeien:
Bij het te water laten en uit het water halen van de boten dienen de aanwijzingen van de vlotcommissarissen strikt opgevolgd te worden. Boten die binnen een half uur voor de starttijd nog te water moeten, worden niet meer toegelaten omdat zij de start vertragen. De te varen route bij het oproeien is aangegeven op het bijgevoegde kaartje. Na het passeren van de Hofvlietbrug dienen alle ploegen stuurboord uit de stadsgracht in te varen richting Kerkbrugje. Daar worden de ploegen in de juiste startvolgorde opgelijnd.  Bij het Kerkbrugje wordt een startteken gegeven dat de ploegen (geneutraliseerd) achter elkaar kunnen doorroeien (bakboord uit) via de Thorbeckegracht richting start achter de Hofvlietbrug. Er wordt dit jaar bij het oproeien dus een extra rondje door de stadsgrachten van Zwolle gevaren, dit vanwege het samenvallen van de ZWR met de Zwolse Grachtenrace voor sloepen.

Startprocedures:
De start is gemarkeerd en is 200 m voorbij de Hofvlietbrug. Alle deelnemende ploegen dienen zich 5 minuten voor het tijdstip van de eerste start achter de voorstartlijn bij het Kerkbrugje te bevinden. Er wordt geneutraliseerd achter elkaar doorgeroeid door de Thorbeckegracht naar de Hofvlietbrug De starts zijn vliegend. De voorstart is 100 meter voorbij de Hofvlietbrug. Het moment van oproeien van de voorstart naar de startlijn wordt aan alle ploegen duidelijk gemaakt via een sein (zwaaien met een witte vlag door de aligneur) kenbaar gemaakt. De ploeg is gestart op het moment van passeren van de voorsteven van de startlijn, gekenmerkt door de starter met een rode vlag. De ploegen worden in elke categorie gestart met een onderling verschil van ca. 20 seconden. Indien het startverschil minder dan 15 of meer dan 30 seconden bedraagt, kan de jury 15 strafseconden toekennen. Tussen de categorieën wordt een langer tijdsverschil aangehouden om vermenging van velden te voorkomen.

Finish:
Na de finish moeten de ploegen doorroeien uit het finishterrein naar kilometerpaal 6. Daar kan worden rondgemaakt en in de kom tussen paal 6 en ruimschoots achter de finishlijn worden gewacht tot alle boten zijn gefinisht. Terugroeien kan nadat vanaf de finishboot is aangeven dat de wedstrijd afgelopen is. Ploegen die terugroeien voordat de finishcommissaris het sein daarvoor heeft gegeven worden gediskwalificeerd.

Oplopen en passeren:
Het is toegestaan om zowel aan bakboord als aan stuurboord op te lopen en te passeren. Als oplopend vaartuig wordt beschouwd een boot waarvan de boeg (boegbal) gelijk is gekomen met het uiteinde van de achtersteven van het opgelopen vaartuig. De oplopende positie en de opgelopen positie eindigen zodra er weer “licht” tussen de boten is en beide boten weer vrij van elkaar kunnen manoeuvreren. Het opgelopen vaartuig is verplicht ruimte te geven. Een opgelopen ploeg mag niet zo sturen dat de baan van de oplopende ploeg onnodig wordt verlengd. Komen drie of meer ploegen tegelijk in oplopende- of opgelopen positie, dan moeten alle ploegen zo sturen dat de snelst varende ploeg ongehinderd kan varen.

De wedstijdbaan:
De lengte van de baan is 5000 meter. In de baan bevinden zich 4 bruggen.

  • De Beatrixburg (A28): Deze brug heeft 3 onderdoorgangen, waarvan alleen de 2 aan bakboordzijde zijn te gebruiken.
  • De Holtenbroekerbrug. Deze brug heeft 3 onderdoorgangen, waarvan alleen de middelste beschikbaar is. Tussen de start en de Holtenbroekerbrug geldt een inhaalverbod. Een baancommissaris zal hier aanwezig zijn om eventuele misverstanden te voorkomen.
  • De Twistvlietbrug. Deze brug heeft 2 onderdoorgangen waarvan alleen de meest rechtse beschikbaar is. Vanwege de breedte van dit bruggat, kan zelfs onder de brug worden ingelopen.
  • De Mastenbroekerbrug. Deze brug heeft 2 onderdoorgangen waarvan alleen de meest rechtse beschikbaar is. Vanwege de breedte van dit bruggat, kan zelfs onder de brug worden ingelopen.

Voor de gehele wedstrijdbaan geldt dat er rekening gehouden moet worden met mogelijke andere watergebruikers.

Aanvaringen en protesten:
Aanvaringen moeten te allen tijde voorkomen worden, ook al is een mededinger in overtreding. Meent een deelnemer dat een mededinger in overtreding is, dan steekt deze een arm op bij het passeren van de finish. Verder dient deze ploeg een protest direct na de finish te melden aan een van de juryleden, bij voorkeur voor het verlaten van de boot. Tevens dient een schriftelijke bevestiging binnen eer uur door de belanghebbende vereniging te worden overlegd bij de wedstrijdleider in het wedstrijdsecretariaat. De jury neemt vervolgens een beslissing.

Rugnummers:
Het dragen van rugnummers is verplicht voor zowel de stuur als de boeg. Ook tijdens het oproeien dient de stuur van iedere ploeg een rugnummer te dragen. Rugnummers zijn af te halen bij het wedstrijdsecretariaat na het voldoen van het inschrijfgeld en tegen een borgsom van € 5,-.

Slotopmerkingen:
Een ploeg die zich niet aan bovenstaande bepalingen houdt, of de aanwijzingen van de wedstrijdcommissarissen niet opvolgt, wordt uitgesloten of bestraft met 15 strafseconden. Dit ter beslissing van de jury. U dient er rekening mee te houden dat de wedstrijdbaan niet is afgesloten voor andere vaartuigen.

De organisatoren aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enige schade aan boten of deelnemers, of door bezoekers of deelnemers aan de wedstrijd aan lijf en goed geleden schade.

Wij wensen u een sportieve en succesvolle Zwarte Water Regatta toe.

De wedstrijdleiding, juni 2013