Van het bestuur

Gepubliceerd op 11 mei 2017

In de bestuursvergadering van 8 mei jl. is onder andere het volgende besproken:

Dispensatie jeugdige zeilleden

Artikel 7 lid 2 van onze Staturen zegt het volgende:
“Juniorleden zijn leden die op een januari van het lopend verenigingsjaar de leeftijd van twaalf jaar wel, maar die van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Het algemeen bestuur kan dispensatie verlenen van de leeftijdgrens van twaalf jaar.”
Het bestuur heeft in de vergadering besloten om jeugdige zeilleden nu en in de toekomst dispensatie te verlenen van deze leeftijdgrens en deze dus alleen voor zeilleden te stellen op 8 jaar.

Derde vlot

Een kleine meerderheid heeft in de ledenvergadering ingestemd met het voorstel om fase 1 van de Commissie Buitenterrein (het aanleggen van een derde vlot, verbindingsvlotten voor en naar de zeil, een instaphulp en een roeibak) ten uitvoer te brengen onder de voorwaarde dat ten minste een bedrag van 20.000 euro aan subsidie is toegezegd.

Het bestuur acht niet alleen deze voorwaarde van belang maar acht daarnaast vergroting van het draagvlak onder de leden een belangrijke opdracht voor de nabije toekomst.
De gedachte aan een derde vlot is niet nieuw; ten tijde van de nieuwbouw stond een derde vlot al ingetekend. Ook de roeibak is een lang gekoesterde wens van de roei-instructeurs. Maar kennelijk of duidelijk zijn niet alle onderdelen van die eerste fase ook een wens of noodzaak voor de grote meerderheid van de leden. In de bestuursvergadering is een eerste concept van een beleidsnotitie besproken die mede invulling kan geven aan vergroting van het draagvlak.

Aandachtspunten, onderdelen daarvan zijn:

Groei van ons ledental

Ons ledental ligt momenteel structureel rond de 600. Zoals al eerder berekend/bekend zouden we bij een ledental van 750–800 een aanzienlijk betere uitgangspositie voor doorlopende investeringen in materiaal en gebouw hebben. We schatten in dat met circa 800 leden de totale infrastructuur van gebouw, terrein en een bijbehorende vloot optimaal gebruikt kan worden. Meer instroom dus, maar vooral ook:

Beperken van de uitstroom

Daarvoor is nodig dat de redenen voor opzegging worden geïnventariseerd en geanalyseerd. En dat onderzocht wordt in hoeverre beperkingen van oudere leden aanleiding zijn om het lidmaatschap te beëindigen en daarmee ook in welke mate aanvullende voorzieningen als instaphulpen deze uitstroom kunnen beperken.

Roeien voor mensen met een beperking

Daarbij kan aan de orde komen een inventarisering van de omvang van de doelgroep en een activiteitenkalender voor werving en begeleiding enzovoort.
En overigens zijn twee leden inmiddels enthousiast begonnen met het najagen van subsidies
Wordt vervolgd

Klussen op de ZRZV

In ons gebouw heeft u al enkele folders gezien. Op het Hoge Laar is een mbo-klas actief. Een samenwerking van Deltion, De Groene Welle en Het Hoge Laar. Naast onderwijs worden de leerlingen praktisch onderwezen door middel van inzet op klussen bij de verenigingen op het Hoge Laar. Ook met de ZRZV zijn gesprekken gevoerd over mogelijke klussen en we verwachten dat we binnen niet al te lange tijd wat leerlingen op ons terrein en in het gebouw aan het werk zullen gaan. Dat zal overigens altijd onder begeleiding van Deltion/Groene Welle-leraren gebeuren. Voor klussen kunt u denken aan het onkruidvrij maken van ons helofietenfilter (vuilwaterafvoer installatie), schoonmaak- en schilderwerkzaamheden, aanleggen en aanhelen bestrating etcetera.

Ontwikkelingen Dijkverzwaring

Onlangs zijn we door het Waterschap Drents Overijsselse Delta bijgepraat over de ontwikkelingen met betrekking tot de dijkverzwaring. Er waren tijdens de laatste bijeenkomst in grote lijnen twee opties in onderzoek:
– een verzwaring van de dijken. Ter hoogte van de ZRZV was dat buitendijks waarbij speciaal voor de ZRZV voorzieningen waren bedacht die ons gebouw inclusief de achterliggende parkeerplaats voor de botenwagens ongemoeid kunnen laten. Wel worden dan werkzaamheden uitgevoerd op “ons” parkeerterrein. En uiteindelijk zullen we in de uitvoeringsfase ongetwijfeld wat overlast krijgen.
– een Zwarte Waterkering waarbij dus in het Zwarte Water een kering wordt aangebracht met een opening voor de scheepvaart. Die opening is dan uiteraard aanzienlijk smaller dan het Zwarte Water nu. Voor ons een zeer ongewenste situatie.

Gelukkig is op dit moment de stand van zaken zo dat op alle aspecten van de beoordeling van deze twee varianten de dijkverzwaring of beter scoort dan de kering of gelijk. Zowel in het Ambtelijk Overleg als in het Dagelijks Bestuur van het Waterschap is al een voorkeur uitgesproken voor de dijkverzwaring. Maar er komt natuurlijk nog veel meer overleg en besluitvorming waarbij onder andere het Rijk en de Gemeente Zwolle ook hun inbreng zullen hebben.

Verdere fasering

Principe besluit, Milieu Effect Rapportage, inspraak en vergunning etc. najaar 2017
Uitwerking plannen, subsidies en vergunningen: 2018 – 2019
Uitvoering: 2020 – 2023