Samen zijn we de ZRZV!

Gepubliceerd op 28 november 2016

Tijdens de ALV van november is met (bijna) unanieme instemming besloten dat de huisregels van de ZRZV zullen worden aangepast. Aan het lidmaatschap van de ZRZV is voortaan onlosmakelijk het doen van verenigingswerk gekoppeld. Zo kunnen we bereiken dat vele handen licht werk maken. Daarmee behouden we wat we hebben opgebouwd als roei- en zeilvereniging aan het mooiste water van Nederland. Ook kunnen we denken aan het uitbouwen van activiteiten. Tot slot helpt het doen van verenigingswerk ook nog dat nieuwe leden makkelijker in de vereniging wortelen. Daardoor draagt verenigingswerk bij aan de sociale cohesie van de club en ledenbinding.

Het bestuur heeft een financiële prikkel om het verenigingswerk te doen, namelijk het heffen van servicekosten als een lid geen verenigingswerk wil doen, op ernstig aanraden van de aanwezige leden tijdens de ALV geschrapt. De leden zijn ervan overtuigd dat inzicht in het werk dat te doen is, samen met een positieve stimulans, voldoende zal zijn om alle leden te verleiden tot het bijdragen aan de vereniging. Zij achten een financiële prikkel niet noodzakelijk. “Heb vertrouwen dat mensen hun deel oppakken”, was de boodschap.

Wat een prachtig uitgangspunt om het implementeren van verenigingswerk verder uit te werken! De komende weken zetten we alles op alles om één en ander zo spoedig mogelijk inzichtelijk en operationeel te hebben.  En hoe hartverwarmend is het dat al tijdens de ALV de eerste aanmelding voor de Commissie Verenigingswerk binnenkwam op de mail!

Wat gaan we de komende weken doen?

  • Een Commissie Verenigingswerk opzetten: rolomschrijvingen maken voor voorzitter en leden en daarna werven;
  • Operationeel maken van de nieuwe module in E-captain: ons ledensysteem heeft al jaren geleden een module ontwikkeld, die verenigingswerk ondersteunt;
  • Helder maken wie de coördinatoren van clusters van taken zijn (zoals bijvoorbeeld tuinonderhoud, bar, onderhoud gebouw); met hen inventariseren en benoemen welke taken er zijn, deze invoeren in E-captain;
  • In verschillende geledingen van de vereniging uitleggen, motiveren en stimuleren hoe je als lid invulling kunt geven aan verenigingswerk, zodat iedereen taken vindt die bij hem of haar passen;
  • Invulling geven aan een passende start van verenigingswerk;
  • En alles wat nog op ons pad komt en nodig is om verenigingswerk te laten slagen.