Verslag ALV 23 maart 2012

Gepubliceerd op 11 augustus 2005
Verslag algemene ledenvergadering 23 maart 2012
Aanwezig: 34 leden, w.o. de ereleden Willem-Jan van der Linde en Huib Sweep.
Afwezig met kennisgeving: 14 leden.
Wegens ziekte is ook bestuurslid Nico Rienks afwezig.
De lijst van aanwezige en met kennisgeving afwezige leden bevindt zich in het archief.
1.    Opening, mededelingen, vaststelling agenda
De voorzitter, Marc Ligthart, heet de leden en m.n. de ereleden welkom. Er zijn geen mededelingen.
2.    Verslag ALV 25 november 2011
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
3.    Initiatiefvoorstellen van leden
Er zijn geen voorstellen ingediend.
4.    Wijziging van de statuten van de vereniging
De voorzitter geeft het woord aan Warner Bruins Slot. Warner had als voorzitter het proces om te komen tot wijziging van de statuten in portefeuille. Hij heeft deze klus afgemaakt, waarvoor Marc hem zeer erkentelijk is. Warner licht enkele onderdelen toe, die alle in de speciale uitgave van de Frisse Wind zijn opgenomen. Het betreft KNRB-regelgeving: antidopingregels en code tegen ongewenst gedrag. Het bestuur heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de statuten te actualiseren. Het concept is voorgelegd aan juristen en heeft de instemming van KNRB en KNW.
De statutenwijziging wordt vrijwel unaniem aangenomen. Een 2/3-meerderheid was in deze 2de ALV voldoende en daarmee zijn de nieuwe statuten definitief. Groot applaus voor Warner. De code tegen ongewenst gedrag en de gewijzigde statuten worden op de website geplaatst.
5. Huisregels
Het huishoudelijk reglement hangt op verschillende punten samen met de statuten. Daarom zijn ook deze herzien. Er zijn een paar vragen: Koos Ras: is het sociaal reserveren uitgebreid tot buiten het weekend? Antwoord: nee. Het geldt alleen voor za./zo. Nu het zomertijd wordt worden de bloktijden 9-10.30 en 10.30-12.00. Ruben Dijk vult aan: het via het reserveringssysteem afdwingen van deze tijden is is mogelijk, maar dan zou het voor alle dagen gelden; dat willen we niet.
Huib Sweep: kan de vereniging een lid aansprakelijk stellen voor door hem veroorzaakte schade? Antwoord: dit is misschien niet duidelijk genoeg. Warner zal een tekstvoorstel aan het bestuur doen.
De huisregels met het voorstel n.a.v. Huibs vraag wordt in stemming gebracht. De vereiste absolute meerderheid wordt ruimschoots gehaald. Weer applaus voor Warner!
6.    Jaarverslag 2011
De voorzitter kondigt aan dat de bestuursleden later op de avond nog op hun deel in het jaarverslag zullen ingaan. Hij vraagt om goedkeuring van het verslag. Inge de Groot is opgevallen dat er onder het kopje Vloot niet op de zeilvloot is ingegaan; ze betreurt dat. De voorzitter vindt haar opmerking terecht en belooft beterschap voor volgend jaar. De leden stemmen in met vaststelling van het verslag.

N.a.v. het jaarverslag
Zeilen. Henny Willems vertelt over de start van het nieuwe seizoen, de aanschaf van nieuwe boten. Inge de Groot gaat in op de opzet voor het geven van instructie op zaterdagmiddag. Deze inloopactiviteit is niet meer gericht op het behalen van CWO-certificaten en de groepen zijn gemengd wat niveau betreft. Doelen zijn meer betrokkenheid van de zeilers bij de vereniging en een grotere deelname van roeiers. De zeilers stellen grote betrokkenheid van de nieuwe jeugdcommissaris zeer op prijs.

Roeien. Lida van Dijk noemt een paar hoogtepunten: de nieuwe commissie marathonroeien en het florerende aangepast roeien. De bedoeling is dat deze roeiers instromen in gewone cursussen maar in het begin is speciale aandacht nodig. Er is een groep leden die hier bij helpt. Vrij nieuw is ook het inloopskiffen voor S1-roeiers. De cursus Groot Stuur is gestart. Een van de aandachtspunten uit de evaluatie van de roeicommissie was coaching. Nu de RI2- cursus is gestart blijkt echter dat niveau niet eens zoveel hogere te zijn dan dat van onze eigen instructeurscursussen. Er wordt gevraagd naar videocamera’s van de vereniging. Er is een videocamera voor de vereniging aangeschaft.
Materiaal. Jan Horst meldt dat er met de Frisse Wind al baanrecords zijn gevaren. Er zijn boten opgeknapt door o.a. Bas van de Boom en veel schades hersteld door Willem Jan van der Linde en Bert Hacquebord.
Junioren.
Roderick kijkt terug op de laatste maanden, waarin hij aan minder vrijblijvendheid en meer continuïteit heeft gewerkt. Er zijn nu ca. 20 junioren op zaterdag. Rik Joling en Wieger van der Werf hebben initiatieven ontplooid voor het boordroeien. Ook noemt Roderick nog de bijdrage van Judy Coppens. Wedstrijden. Marc meldt namens Nico dat er recentelijk voldoende aandacht voor het wedstrijdroeien is geweest. Voorzitter. Marc schetst de stand van zaken m.b.t. Boreas. Begin april moet blijken of de financiële onderbouwing voldoende is. Lukt dat niet dan treedt er grote vertraging op doordat het Boreasplan dan niet in de bestemmingsplanprocedure betrokken wordt. Lukt het wel, dan kan de bouw half 2013 gerealiseerd zijn.
7.    Jaarrekening 2011
De penningmeester, Maartje van Reedt Dortland, gaat op enkele onderdelen in.
1.    Debiteuren: er staat nog ca. € 700 open.
2.    Er is een hoog positief saldo. Dit komt door hoge liggelden van Boreas, door meevallende
inkomsten uit verhuur en m.n. de clinics. Aan de kostenkant was er het wegvallen van kosten voor de Frisse Wind en de teruggave van energiekosten door o.m. het lage stroomverbruik in 2010 (7000 kWh). Dat kunnen we niet verklaren, want in 2009 was het 31.000 kWh, in 2011 21000. Het voor O&I gereserveerde bedrag is in 2011 niet gebruikt, maar dat zal in 2012 gebruikt worden.
3.    Hoe wordt de ontstane financiële ruimte gebruikt? Voor vervanging van de landhoofden, het vervroegen van een bootaanschaf en zo nodig voor kosten van het lustrum bij budgetoverschrijding (o.a. bijdrage aan de NAR).
Rik vraagt of er voor het jubileum sponsors gezocht worden. De voorzitter antwoordt dat dat het geval is (voor de ZWR). Hij voegt toe dat we in tegenstelling tot banken het voorzichtigheidsprinicpe hanteren: liever eerst zorgen voor geld en het daarna pas uitgeven.
8. Kascommissie
a.    verslag. Namens de kascommissielid leest Rik een gedeelte uit de brief over de beoordeling van de jaarrekening voor. Daarin adviseert de commissie de ledenvergadering in te stemmen met décharge van de penningmeester.
b.    ontslag en benoeming kascommissieleden. De vergadering stemt in met benoeming van Jannes Hessels als opvolger van Inge van Middelkoop. Jannes wekt eenieders vertrouwen met de opmerking dat hij als ondernemer gewend is aan het dragen van financiële verantwoordelijkheid. Hij wordt dan ook bij acclamatie benoemd.
9. Bestuursdécharges
De vergadering stemt in met het voorstel en daarmee is de jaarrekening 2011 goedgekeurd en is
het bestuur gedéchargeerd van het financiële beheer en het beleid in 2011.
10. Bestuursmutaties
De vergadering volgt het voorstel van het bestuur en daarmee is Nico Rienks herbenoemd als wedstrijdcommissaris en Roderick Dijk benoemd tot algemeen bestuurslid met de portefeuille Junioren. Roderick licht zijn motivatie toe. De voorzitter bedankt Marc Keizer voor al het werk dat hij tot najaar 2011 als jeugdcommissaris heeft verzet.
11. Rondvraag
12.
–    Vrijwilligerscoördinator Rik laat weten dat er tot nu toe ca. 60 formulieren zijn teruggestuurd. Hij zal na verwerking van de eerste golf een herinneringsmail sturen.
–    Judy Coppens vindt het stroomverbruik erg hoog. Willem Jan merkt op dat de lampen daar schuldig aan zijn (200 W.). Jannes oppert het installeren van sensoren, Wieger de aanschaf van zonnepanelen. Jan Horst gaat ermee aan de slag.
Sluiting
Erelid Huib Sweep krijgt het laatste woord. Hij bedankt het bestuur voor het werk in het afgelopen jaar en wenst de leden succes in het lustrumjaar. Daarmee is de vergadering om 21.30 u. gesloten.
E-captain
Na de vergadering licht Ruben toe wat er met het nieuwe administratiesysteem E-captain mogelijk is. Het biedt veel voordelen: afstemming op andere databases, bespaart tijd, is goedkoper. Welke onderdelen zijn er al operatief? –    facturering (je kunt zelf zien of je factuur betaald is);
–    persoonsgegevens (kun je zelf wijzigen, ook instellen van automatische incasso kan daar); –    contactgegevens van andere leden inzien; –    schademeldingen; –    activiteiten teovoegen (bijv. aanmelding voor een maaltijd).
Wat nog moet volgen is het afschrijfsysteem. Ook voor vrijwilligerstaken en voor een vacaturebank zou het gebruikt moeten kunnen worden. Na 1 week in de lucht hebben er al 200 leden ingelogd!