Kort verslag ALV van 25 maart 2022

Gepubliceerd op 30 maart 2022

Na 2 jaar Zoomen werd voor het eerst weer in ons verenigingsgebouw vergaderd. De opkomst viel wat tegen maar de discussie niet. De volgende voorstellen werden met algemene stemmen aangenomen:

  • Goedkeuring van het jaarverslag 2021
  • Na positief advies van de kascommissie goedkeuring van de jaarrekening 2021
  • Décharge van de penningmeester en van het bestuur voor het gevoerde beleid
  • Een flink deel van het positieve saldo over 2021 te bestemmen voor de viering van het 135-jarig lustrum in september 2022
  • Het bij de bestuurswisseling in november 2022 vervangen van de Commissaris Gebouw door een Commissaris Sociëteit & Evenementen (CSE) en het onderbrengen van het technisch beheer van het gebouw en het buitenterrein bij de Commissaris Materiaal
  • Het instellen van een werkgroep die gaat verkennen wat de mogelijkheden zijn voor het uitbreiden van de faciliteiten van de ZRZV, voortbouwend op het oorspronkelijke ontwerp van de huidige loods en de voorstellen van de commissie buitenterrrein uit 2016 en in samenspraak met gemeente, provincie en waterschap
  • Het instellen van een werkgroep die het programma van eisen voor een krachthonk verder uitwerkt en opties voor de realisatie ontwikkelt

Aandacht werd ook besteed aan het opvolgingsrooster van het bestuur. Naast de genoemde CSE onstaat er in november 2022 ook de vacature van Secretaris. Belangstellenden kunnen zich bij mij melden.

Roelf Venhuizen