Boreas: Uitgifte aandelen Aerides

Gepubliceerd op 15 oktober 2012

altGeachte leden van de ZRZV,
Middels dit schrijven willen wij u berichten over de verkoop van aandelen ten behoeve van de nieuwbouw voor ZSR Boreas. Via deze weg vragen wij uw aandacht voor het aandelenplan ten behoeve van het nieuwe onderkomen voor ZSR Boreas.

Stichting Aerides faciliteert de totstandkoming en huisvesting van een nieuw te bouwen botenloods en bijbehorende voorzieningen ten behoeve van de Zwolse Studenten Roeivereniging Boreas. Boreas is opgegroeid onder het dak van de ZRZV, maar het wordt tijd om uit te vliegen. Door de groei van beide verenigingen is er een ruimtetekort ontstaan en loopt het huurcontract af. Na een jarenlange zoektocht en een hoop gelobby is de katerdijk, ter hoogte van de Pannenkoekbrug, als beste locatie naar voren gekomen voor het drijvend botenhuis en sociëteit. Nu is het moment gekomen dat er daadwerkelijk een (concept) huurovereenkomst met de gemeente ligt.


De huurovereenkomst is een grote stap in de goede richting. Maar voordat Boreas daadwerkelijk in de binnenstad ligt moeten er nog flink wat stappen gezet worden. Eén ervan is op het gebied van financiën. Omdat Boreas niet over de middelen beschikt om het nieuwbouwproject uit eigen zak te betalen zijn we reeds in gesprek met verschillende sponsoren en potentiële sponsoren. Behalve de gemeente en hogeschool Windesheim gaat het om verschillende grote en minder grote partijen.

Daarnaast hopen we dat leden, oud-leden en betrokkenen ook willen bijdragen. Daarom bieden wij u de mogelijk om een deel van het toekomstige gebouw te kopen in de vorm van een aandeel. De prijs van een aandeel bedraagt €45,-. De koper krijgt voor dat bedrag een genummerd certificaat op naam. Vanaf het moment van uitgifte zal er elk jaar een trekking zijn waarin een aantal aandelen worden getrokken en waarvan de eigenaren het geld van het aandeel terug zullen krijgen.

Voor verdere informatie over de procedure verwijzen wij u graag naar de bijlage met leenvoorwaarden, welke zijn bijgevoegd bij deze brief.

Om een aandeel te reserveren of voor meer informatie omtrent de aandelen of de leenvoorwaarden kunt u contact opnemen met Renske Meulstee via stichtingaerides@gmail.com

Met vriendelijke groet, Namens stichting Aerides
Gerda Abma Secretaris

Bijlage: Leenvoorwaarden

Algemene leenvoorwaarden Stichting Aerides

Inleiding

Voor de financiering van de nieuw te bouwen roeiaccommodatie is een bijdrage nodig vanuit leden en betrokkenen van de ZSR. Deze bijdrage vullen wij in door aandelen te verkopen. Een deel van deze aandelen zal, na de realisatie van het botenhuis, jaarlijks middels een loting terug worden betaald aan de deelnemers. Het uit te keren bedrag varieert tussen €450 en €1.350 en is afhankelijk van de inkomsten dan wel uitgaven in dat jaar.

Leenvoorwaarden

Bepalingen betreffende een renteloze geldlening, overeengekomen tussen Stichting Aerides en een betrokkene of lid van ZSR Boreas, bedoelt voor de bouw van het botenhuis aan de Katerdijk te Zwolle.

1. In deze akte wordt onder ‘de stichting’ verstaan Stichting Aerides ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Regio Zwolle onder nummer 5130531. Onder ‘de deelnemer’ wordt verstaan een betrokkene of lid van de vereniging ZSR Boreas.

2. De deelnemer leent aan de stichting een geldbedrag van € 45,- of een veelvoud daarvan. Ook kan de deelnemer bij aanschaf kiezen om het geldbedrag direct een gift te laten zijn.

3. De stichting betaalt geen rente over de geleende gelden.

4. De vereniging registreert voor de deelnemer het aantal aandelen in de renteloze lening. Voor elke € 45,- ontvangt de deelnemer een op naam gesteld, genummerd certificaat. De nummering vindt plaats op volgorde van aanmelding. De certificaten zijn niet verhandelbaar.

5. De vereniging zal na de realisatie van het clubhuis jaarlijks tussen de € 450 en € 1.350 aan leningen terugbetalen. Het precieze bedrag is afhankelijk van de inkomsten dan wel uitgaven in dat jaar. De terugbetaling zal gebeuren middels loting (van nummers). De originele certificaten dienen te worden ingeleverd op het moment van uitbetaling. Indien de lening van een reeds overleden deelnemer wordt geloot zal zijn of haar lening gezien worden als een gift. De eerste loting zal plaatsvinden 1 jaar na officiële opening en in gebruik name van het gebouw.

6. Indien de deelnemer overlijdt zal de lening overgaan in een gift.

7. Als de deelnemer zich uitschrijft bij de ZSR Boreas zal de deelnemer schriftelijk aangeven of de lening blijft staan of als die overgaat in een gift. Blijft de lening staan, dan zal die volgens de normale loting procedure uitbetaald worden. Opeising van de lening is dan ook niet mogelijk.

8. Indien de deelnemer maatschap is beëindigd, heeft de deelnemer in het kader van de overeenkomst van de geldlening aan de stichting geen andere rechten.

9. Wijzigingen in deze akte kunnen alleen worden aangebracht door het bestuur van de stichting. De wijzigingen gelden vanaf het begin van het daaropvolgende kalenderjaar.

10. De deelnemer informeert de vereniging over wijzigingen in zijn of haar adres en giro- of bankrekening binnen één maand nadat de wijziging zich heeft voorgedaan. Het termijn van een maand is gesteld in verband met correcte uitbetaling.