Bestuursspreekuur 20.00 uur woensdag 8 oktober 2008

Gepubliceerd op 28 september 2008

Image Het bestuur ontwikkelt een visie op hoe de vereniging er in 2013 uit moet zien. Daarover wil het bestuur graag met de leden van gedachten wisselen op woensdag 8 oktober vanaf 20.00 uur. De concept-visie ligt vanaf 1 oktober op de bar, is hier downloadbaar of lees het stuk hieronder bij "Lees verder".
.
 

concept-Visie Zwolsche

Waarheen?

In 2013 een ledenbestand van 800 leden; meer samenhang en meer activiteiten in de vereniging; meer

deelname aan die activiteiten; en tenslotte een prima financiële basis. Dat is waar we met de Zwolsche

naar toe willen. Samen te vatten onder 3 G’s: Groot, Gezellig en Gezond.

Hoe komen we aan die doelstellingen? Door ons oor te luisteren te leggen, zowel bij de leden als bij

elkaar. Veel leden missen het gezelligheidsaspect op de Zwolsche. Wij vertalen dat als behoefte aan

meer samenhang en meer activiteiten. Meer samenhang leidt tot ledenbehoud, daarmee tot groei en

tegelijk tot een financieel gezonde vereniging; een vereniging die ruimte biedt voor alle vormen van zeilen

roeisport.

Draagkracht en draagvlak

Roeien en zeilen, dat is wat we graag doen. En dat willen we nog lang kunnen doen, als vereniging en

natuurlijk ook individueel. Iedereen wil zo lang mogelijk gezond blijven en dat willen we als vereniging

ook. En een gezonde vereniging is een vereniging met genoeg leden voor voldoende draagkracht (in

financiële zin) en voldoende draagvlak (mensen die zich inzetten voor de vereniging). Om als Zwolsche

ook in de toekomst gezond te blijven hebben we dus leden nodig, meer leden dan nu. Als we met elkaar

de binding van leden aan de vereniging weten te vergroten, zijn we al een heel eind. Tegelijkertijd gaan

we onderzoeken hoe we gericht leden kunnen werven.

Een groeiend ledenbestand stelt organisatorische eisen. De kunst zal zijn om bij de opvang van meer

nieuwe leden meer huidige leden te betrekken. De uitkomsten van de belactie van begin 2008 hebben

laten zien dat dat haalbaar is.

Roeien en zeilen

Meer samenhang legt in onze opvatting een sterker accent bij het ploegroeien. Dat gaan we stimuleren,

net als deelname aan wedstrijden en andere roeievenementen. Daarom willen we het aantal

roeiplaatsen in skiffs rond het huidige niveau handhaven en uitbreiding van de roeivloot vooral

realiseren in grote nummers.

Door het ploegroeien te bevorderen denken we dat er na gedane arbeid meer leven in de brouwerij

komt op de vereniging: ploegen die gezamenlijk nakaarten, geven een levendige invulling in de zaal.

Hetzelfde geldt voor de zeilvloot. We zien de zeilafdeling groeien en dat heeft consequenties voor de

zeilvloot.

Deze visie zal dus leiden tot een ander investeringspatroon dan de Zwolsche tot nu toe kent. Niet alleen

investeringen in grotere boten; denk ook aan de aanschaf van een grotere botenwagen.

Samenhang

Hoe willen we leden vasthouden en betrekken? Door dingen zo te organiseren dat mensen

samenwerken voor de vereniging, daardoor elkaar een tikkie beter leren kennen (vaak is dat leuk!) en

op die basis andere dingen gaan ondernemen (“zeg, zullen wij eens…?”) Dat is niet alleen gezellig voor

die leden: de Zwolsche blijft er gezond bij. We zien dat bij de zeilafdeling en de maandag- en

dinsdagroeiers: overzichtelijke groepen met een grote samenhang en met vaste momenten. We zien

dat op andere plaatsen groeien dankzij de nieuwe opzet van de O&I, waarbij eerst in ploegen wordt

geroeid.

Kadervorming

Er is al heel veel om samen te doen. Daar hebben we vaak al commissies voor en die zullen we

inschakelen bij het realiseren van onze visie. Maar daarnaast zien we toch dat ons prachtig gebouw ’s

avonds vaak leeg staat. Een ideale gelegenheid om elkaar eens bij te praten en om te werken aan

kadervorming. Dat laatste pakken we op door de commissies te vragen allerlei korte cursussen op hun

terrein te organiseren. Voor een deel gebeurt dat al, maar daar is meer te halen.

Organisatie

De Zwolsche is meer dan alleen 550 individuen. Het bestuur bestuurt de vereniging binnen de kaders

die de ledenvergadering geeft. Belangrijk uitgangspunt daarbij blijft vrijwilligheid, waarbij vrijwillgers zich

belangeloos, dus zonder vergoeding, inzetten voor de vereniging.

Het bestuur zal voor de uitvoering van deze visie stimulerend en faciliterend optreden: commissies,

ploegen of ook individuele leden staan vooral voor de uitvoering. We verwachten daarin een actieve

opstelling van alle geledingen van de vereniging.

Faseren

We kunnen niet alles tegelijk oppakken. We zullen dus met elkaar moeten afspreken wat we als eerste

doen, wat daarna komt en wat tenslotte helemaal geen haast heeft. Daarom hebben we een idee voor

een uitvoeringsprogramma. Dat stellen we in de ledenvergadering vast en daarna gaan we met elkaar

aan de slag. Zodat de Zwolsche in 2013 gezellig, groot en vooral: gezond is.