Bestuur en commissies

Gepubliceerd op 11 augustus 2005
De algemene ledenvergadering
Belangrijkste orgaan bij de Zwolsche is de algemene ledenvergadering, die tweemaal per jaar bijeenkomt. De drie belangrijkste taken van de ledenvergadering zijn: 
  • het bepalen van de doelstelling van de vereniging en het vaststellen van statuten en reglementen van de vereniging;
  • het benoemen van bestuursleden;
  • het goedkeuren van de bestuursplannen voor het komende jaar en van de manier waarop de plannen van het voorgaande jaar zijn uitgevoerd.
Uitnodiging voor de ledenvergadering vindt plaats door publicatie in de Frisse Wind, het officiële orgaan van de Zwolsche.

Jaarplan en begroting
In het jaarplan en de begroting voor een jaar vraagt het bestuur aan de algemene ledenvergadering vooraf toestemming om zaken uit te voeren, bv. bepaalde boten te kopen, de contributie te verhogen enz. De algemene ledenvergadering heeft de doelstelling van de vereniging bepaald en moet zich dus kunnen uitspreken over de vraag of met de plannen van het bestuur de doelstelling van de vereniging wordt gediend. De algemene ledenvergadering kan de plannen van het bestuur ook veranderen als zij dat nodig vindt.

Het bestuur
Het bestuur van de Zwolsche omvat maximaal 9 leden en bestuurt de vereniging binnen de grenzen die de algemene ledenvergadering heeft bepaald. Binnen het bestuur worden de taken verdeeld. Naast de algemene bestuurstaken zoals het beheren van het vermogen of het vertegenwoordigen van de vereniging zijn er ook bestuurlijke taken die meer gericht zijn op het roeien en zeilen zelf. Deze taken worden uitgevoerd door een aantal commissarissen. Elke commissaris heeft een aantal specifieke aandachtsgebieden, zoals wedstrijdroeien, jeugd en junioren of zeilen.

Commissies
Er is veel te doen om een grote vereniging als de Zwolsche dagelijks te laten draaien: na het roeien willen veel mensen iets drinken, nieuwe leden moeten leren roeien, het gebouw moet worden schoongehouden en onderhouden, datzelfde geldt voor de boten, er zijn allerlei activiteiten te organiseren en zo voort. Er zijn, kortom, te veel dingen te doen voor te weinig bestuursleden. Daarom laten die bestuursleden zich graag ondersteunen door commissies, want in de commissies wordt het grootste deel van het beheer van de vereniging gedaan. De commissies zorgen ervoor dat er dingen gebeuren. Een willekeurige greep uit de commissies: de barcommissie (zorgt er voor dat er iemand achter de bar staat en dat er voldoende in voorraad is,) de O&I-commissie (zorgt ervoor dat er mensen klaarstaan om nieuwe leden te leren roeien), de examencommissie (bewaakt de roeivaardigheid door roei-examens af te nemen), de beheerscommissie (beheert het gebouw en daarbij behorende faciliteiten) en natuurlijk de webcie die er voor zorgt dat deze site aktueel blijft.