Algemene vergadering Zwolsche Roei- en Zeilvereeniging 9 maart 2012

Gepubliceerd op 21 februari 2012

Algemene vergadering Zwolsche Roei- en Zeilvereeniging 9 maart 2012

Agenda

1.    Opening

2.    Vaststelling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en stemmen Voor het wijzigen van de statuten is de aanwezigheid vereist van ten minste tweederde deel van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee- derde deel van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is (art. 24, derde lid van de statuten).

3.    Wijziging van de statuten van de vereniging Voor de aanleiding tot deze statutenwijziging verwijst het bestuur naar de convocatie. Voorstel: de statuten te wijzigen confom het bijgevoegde voorstel.

4.    Vaststelling nieuwe huisregels Dit voorstel voorziet in vernieuwde huisregels die aansluiten bij het voorstel tot wijziging van de statuten. Voorstel – de huisregels vast te stellen conform het bijgevoegde voorstel; – het huishoudelijk reglement, zoals laatst gewijzigd op 27 november 2009, in te trek-
ken.

5.    Rondvraag

6.    Sluiting