Algemene ledenvergadering vrijdag 28 maart 2008

Gepubliceerd op 5 maart 2008

Image Op 28 maart wordt vanaf 20.00h weer een algemene ledenvergadering gehouden. De uitnodiging en de agenda voor deze vergadering staan in de Frisse Wind van februari. De financiële jaarstukken (zie agendapunt 5) liggen vanaf 8 maart 2008 tot de ledenvergadering op de bar of zijn verkrijgbaar bij de penningmeester

Agenda algemene vergadering Zwolsche Roei- en Zeilvereeniging op 28 maart 2007

 1. Opening en mededelingen

 1. Verslag algemene ledenvergadering van 23 november 2007

 1. Voorstellen te doen door de leden

Leden die een voorstel aan de vergadering willen voorleggen wordt verzocht dit voorstel uiterlijk woensdag 19 maart 2008 in te dienen bij de secretaris. Het bestuur zorgt voor algemene bekendmaking van de ingediende voorstellen via ter inzagelegging op de bar, zodat de overige leden zich daarover tijdig en grondig een mening kunnen vormen.

 1. De situatie rond de ark

Het bestuur heeft bezwaar gemaakt tegen de intrekking van de ligplaatsvergunning voor de ark. Op advies van een aantal leden heeft het bestuur vervolgens een onafhankelijk juridisch advies ingewonnen rond de vraag of het inzetten van een procedure tegen het intrekken van de vergunning door de gemeente zinvol is. Bij het ter perse gaan van deze Frisse Wind is de inhoud van het advies nog niet bekend. Als dat advies zal luiden dat het doorzetten van de bezwarenprocedure niet zinvol is, zal het bestuur de vergadering voorstellen de ark te verkopen.

 1. Jaarverslagen ZRZV 2007, inclusief commissieverslagen (elders in deze Frisse Wind)

 1. Jaarrekening 2007 (vanaf 8 maart 2008 beschikbaar op de bar)

 1. Verslag kascommissie

 1. Decharges en benoeming nieuwe kascommissie

Janneke Brewer zal haar lidmaatschap van de kascommissie beëindigen, na 3 jaar lid van die commissie te zijn geweest.

Het bestuur stelt u voor:

  • in te stemmen met het verslag van de kascommissie;

  • de jaarrekening over 2007 goed te keuren en de penningmeester te dechargeren van het financiële beheer over het boekjaar 2007;

  • het bestuur te dechargeren van het gevoerde beleid over 2007.

  • een nieuwe lid van de kascommissie te benoemen. Jan Brink heeft zich bereid verklaard die taak op zich te nemen. De kascommissie voor het jaar 2008 zal dan bestaan uit Ed Spiegel, Frouwke Scholtens en Jan Brink.

 1. Bestuursmutaties

Het bestuur stelt u voor Janneke Hagemans te benoemen in de vacature van commissaris roeien (algemeen). Tegenkandidaten kunnen tot aan de aanvang van de vergadering bij het bestuur worden aangemeld door tenminste 10 stemgerechtigde leden.

 1. Rondvraag

 1. Sluiting