Algemene ledenvergadering vrijdag 23 november 2007

Gepubliceerd op 28 oktober 2007

Image Aan de leden van de Zwolsche Roei- en Zeilvereeniging

Betreft: uitnodiging algemene vergadering conform art 19, vierde lid, van de statuten.

Geachte dames en heren,

 Het bestuur van de Vereeniging nodigt u graag uit voor een algemene ledenvergadering, die zal worden gehouden op vrijdag 23 november 2007 vanaf 20.00 uur in het verenigingsgebouw. De agenda voor deze vergadering treft u hieronder aan. Ik verwacht u daar in groten getale te mogen begroeten!

 Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

 Warner Bruins Slot

voorzitter

 Klik op "lees verder" voor de agenda.

 

Agenda algemene vergadering Zwolsche Roei en Zeilvereeniging, 23 november 2007, 20.00 uur.

 

Opening.

 

Mededelingen en ingekomen stukken.

 

Vaststellen agenda.

 

Vaststellen notulen van ALV 23 maart 2007 (gepubliceerd in deze Frisse Wind).

 

Bestuursmutaties

Aftredend is de commissaris zeilen, Andreas Derks.

Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor:

Secretaris: Gerda Boschman.

Commissaris zeilen: Henny Willems.

Commissaris materiaal: Albert Nieuwenhuis.

Tegenkandidaten kunnen tot aan de aanvang van de vergadering bij het bestuur worden aangemeld door tenminste 10 stemgerechtigde leden.

 

Voorstellen te doen door leden.

Leden die een voorstel aan de vergadering willen voorleggen wordt verzocht dit voorstel uiterlijk woensdag 14 november in te dienen bij de voorzitter. Het bestuur zorgt voor algemene bekendmaking van de ingediende voorstellen, zodat de overige leden zich daarover tijdig en grondig een mening kunnen vormen.

 

Huldiging roeiers.

 

Uitreiking Jan Upmeyerbokaal.

 

Uitreiking Jeugdbokaal.

 

Jaarplan 2008 (gepubliceerd in de Frisse Wind).

 

Begroting 2008 (ter inzage op de bar).

 

Rondvraag en sluiting.