Algemene ledenvergadering op vrijdag 25 maart 2011

Gepubliceerd op 27 februari 2011

Het bestuur nodigt de leden uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 25 maart 2011 vanaf 20.00 uur in het clubgebouw.

Vergaderstukken

Het bestuur stelt geen vergaderstukken op papier beschikbaar. Alle stukken worden via e-mail aan de leden verzonden en de stukken liggen bovendien vanaf 11 maart in tweevoud ter inzage op de bar.

Initiatiefvoorstellen van leden

Wilt u zelf een voorstel aan de vergadering voorleggen? Dien dit voorstel dan uiterlijk 15 maart 2011 in via voorzitter@zrzv.nl. Het bestuur zorgt voor bekendmaking van de ingediende voorstellen op www.zrzv.nl, zodat de overige leden zich er een mening over kunnen vormen.

 

 

 

 

De agenda in hoofdlijnen:

 

1. Opening en mededelingen

 

2. Verslag algemene vergadering van 26 november 2010

 

3. Initiatiefvoorstellen van leden

 

4. Viering 125 jaar Zwolsche in 2012

 

5. Jaarverslagen 2010 inclusief commissieverslagen

 

6. Jaarrekening 2010

 

7. Kascommissie: verslag; ontslag en benoeming kascommissieleden

 

8. Bestuursdécharges

 

9. Bestuursmutaties

 

10. Rondvraag

 

11. Sluiting